Data publikacji: 2024-07-03, 14:22

Ilość wyświetleń: 139

II tura otwartych konkursów ofert dla klubów sportowych 2024


Odsłuchaj

Powrót

WÓJT GMINY IŁAWA
działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 ze zm.), oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
oraz
zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Iława
z dnia 31 stycznia 2014 r. zmienioną uchwałą Nr XLIII/363/2018 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2018 r.,
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iława – w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2024 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Iława
w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w uchwały (Dz. Urz. Woj. W-M z 2014 r., poz. 428 z dnia 31.01.2014 r.).

1. Rodzaj zadania:
„Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz sportu - organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportowych (w tym piłkarskich) różnego typu oraz bieżące utrzymanie klubu sportowego działającego na terenie gminy Iława”.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 270.000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:
a.    powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
b.    rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trybie Uchwały Nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iława – w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. W-M z 2014 r., poz. 428 z dnia 31.01.2014 r).

4. Termin i warunki realizacji zadania:
a.    zadanie powinno zostać zrealizowane do końca listopada 2024 r.;
b.    uczestnikami realizowanego zadania mogą być wyłącznie kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, działające na terenie gminy Iława;
c.    udzielona dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z:
•    realizacją programów szkolenia sportowego;
•    zakupem sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;
•    organizowaniem zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
•    korzystaniem z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
•    wynagrodzeniem kadry szkoleniowej, delegacji sędziowskich;
•    bieżącym utrzymaniem urządzeń sportowych i boisk (w tym zużycia wody) służących uprawianiu sportu;
•    wydatkami z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych;
•    kosztami związanych z organizacją imprez, w tym ochrony;
•    kosztami wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po ich zakończeniu;
•    zakupem strojów sportowych, spraw administracyjnych (związanych z obsługą do 20 %), badań okresowych zawodników, obozów sportowych.;
•    wydatkami z tytułu udziału w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym;
•    kosztami prowadzenie biura i księgowości klubu sportowego;
•    kosztami opłat bankowych;
•    zakupem sprzętu i materiałów biurowych.

5. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji:
Wnioski należy składać do dnia 17 lipca 2024 r. do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a. Wzór wniosku w formie elektronicznej dostępny jest na stronnie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w załączniku ww. uchwały: https://bip.gmina-ilawa.pl/akty/58/369/w_sprawie_okreslenia_warunkow_i_trybu_finansowania_zadania_wlasnego_Gminy_Ilawa_-_w_zakresie_tworzenia_warunkow_sprzyjajacych_rozwojowi_sportu/
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 89 649 08 34.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy ocenie wniosków:
a.    opiniowania wniosków dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława,
b.    termin wyboru ofert zawartych we wnioskach ustala się na dzień 19 lipca 2024 r. na godz. 10.00,
c.    przy ocenie wniosków komisja bierze pod uwagę czy:
•    wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w konkursie,
•    wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu,
•    wniosek został złożony w sposób i w miejscu określonym w ogłoszeniu,
•    wniosek został złożony na obowiązującym wzorze,
•    wniosek zawiera wymagane załączniki (wykaz - strona 9 we wniosku),
•    wniosek zawiera zgodność wymaganych podpisów,
•    wnioskodawca prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
•    wnioskodawca posiada odpowiedni zasób wiedzy fachowej i doświadczenie oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
•    wnioskodawca deklaruje wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs,
•    wnioskodawca przedstawił kalkulację kosztów na realizację zadania objętego konkursem,
•    klub ma wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników za rok poprzedni (nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność sportową),
•    zgłoszenie do realizacji zadania celu publicznego ma znaczenie dla rozwoju sportu na terenie gminy Iława,
•    nie przekroczono wysokości środków budżetowych przeznaczonych na ogłoszony konkurs,
•    wnioskodawca przedstawił we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania,
•    istnieje możliwość realizacji zadania przez klub sportowy.
d.    ostatecznego wyboru wniosków do realizacji dokona Wójt Gminy Iława.

7. Dokumenty podstawowe:
a.    prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty,
b.    dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
c.    statut klubu,
d.    formularz wniosku dostępny na stronnie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w załączniku ww. uchwały: https://bip.gmina-ilawa.pl/akty/58/369/w_sprawie_okreslenia_warunkow_i_trybu_finansowania_zadania_wlasnego_Gminy_Ilawa_-_w_zakresie_tworzenia_warunkow_sprzyjajacych_rozwojowi_sportu/


Pouczenie:
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Wójt Gminy Iława    
Krzysztof Harmaciński

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur