Ilość wyświetleń: 5623

Projekt Systemowy GOPS Iława


Odsłuchaj

Powrót

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.

„Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Grupę docelową stanowi 58 osób bezrobotnych i nie pozostających w zatrudnieniu będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie integracji społecznej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy wiejskiej Iława.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. ograniczenie zjawiska bezrobocia
  2. zwiększenie zdolności do zatrudnienia
  3. dostosowanie kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy
  4. wzrost zaangażowania w życie lokalnej społeczności
  5. wzrost socjalizacji
  6. wzrost zaradności życiowej
  7. ukierunkowanie beneficjentów na identyfikację własnych zainteresowań, predyspozycji i potrzeb zawodowych
  8. uzupełnienie zasobów kadrowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Jarosława Dąbrowskiego 17 a

14- 200 Iława

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur