Ilość wyświetleń: 2917

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Odsłuchaj

Powrót
Plakat

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu

w życiu społecznym, których adresatami są:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Chętni do skorzystania z w/w pomocy powinni złożyć do siedziby tut. Ośrodka wypełnioną:

1) Kartę zgłoszenia (załącznik nr 7 do Programu),

Dokumenty można pobrać ze strony : https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie GOPS przy ul. Dąbrowskiego 17 A w Iławie (osobiście, w skrzynce podawczej lub elektronicznie). Osoby zainteresowane Programem prosimy również o kontakt z koordynatorem usług, pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie: Edytą Brach, tel: 089 644 30 47, e-mail: e.brach@gops.ilawa.pl

 Nabór zgłoszeń trwa do 14.03.2023 r. Ilość miejsc ograniczona.


Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur