Projekty UE


Odsłuchaj

Powrót

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu.

2023-09-15, 0:00

Przejdź do aktualności

„Przebudowa drogi gminnej w Mątykach”

„Przebudowa drogi gminnej w Mątykach”

2023-08-31

Przejdź do aktualności

Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Iława

Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Iława w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof

2023-05-05, 0:00

Przejdź do aktualności

Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Stradomno

Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Stradomno

2023-04-07, 0:00

Przejdź do aktualności

„Dostępna Gmina Iława”

Gmina Iława przystąpiła do realizacji grantu pn.: „Dostępna Gmina Iława” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

2023-01-20, 0:00

Przejdź do aktualności

Projekt grantowy - „Cyfrowa Gmina”

Przejdź do artykułu

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Przejdź do artykułu

Usługa Door-to-Door w Gminie Iława

Usługi indywidualnego transportu doot-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

2022-07-18, 8:09

Przejdź do aktualności

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH FRANCISZKOWO, FRANCISZKOWO DOLNE, BOREK I MĄTYKI ORAZ POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY IŁAWA

Projekt ma na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Iława, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 12,43 km.

Przejdź do artykułu

ZDALNE NAUCZANIE W GMINIE IŁAWA

Celem ogólnym projektu jest zakup sprzętu komputerowego - laptopów przeznaczonych dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Przejdź do artykułu

ZDALNE NAUCZANIE W GMINIE IŁAWA

Celem ogólnym projektu jest zakup sprzętu komputerowego - laptopów przeznaczonych dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Przejdź do artykułu

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZIENICACH

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Sołectwa Rudzienice poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej.

Przejdź do artykułu

WDROŻENIE E-USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IŁAWA

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy.

Przejdź do artykułu

INSTALACJA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 25,11 KWP DLA EKOLOGICZNEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W SIEMIANACH

W wyniku realizacji projektu na terenie ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach, na dachu budynku przystani zostanie zainstalowana elektrownia fotowoltaiczna.

Przejdź do artykułu

Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) W Nowej Wsi.

Przejdź do artykułu

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd

Przejdź do artykułu

J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Gmina Iława uzyskała dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 114 200 zł, co stanowi 100% całkowitego kosztu jego realizacji.

Przejdź do artykułu

„Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława”

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Koszty kwalifikowalne zawarte w umowie o dofinansowanie wyniosły 1 198 049,76 zł.

2018-11-28, 0:00

Przejdź do aktualności

Urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 3 412 125,67 zł, zaś dofinansowanie 1 907 381,79 zł. to jest 80,50% kosztów kwalifikowalnych.

2018-01-15, 0:00

Przejdź do aktualności

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur