Data publikacji: 2021-12-29, 0:00

Ilość wyświetleń: 330

Gmina Iława. Budżet na 2022 rok – prezentacja


Odsłuchaj

Powrót
Wójt gminy Krzysztof Harmaciński

Wyjątkowy rok inwestycji

W dniu 22 grudnia 2021 r. Rada Gminy Iława podjęła uchwałę o przyjęciu przyszłorocznego budżetu. Według prognoz pieniądze na bieżące funkcjonowanie wszystkich gminnych jednostek są zapewnione.

Dochody Gminy Iława na rok 2022 ustalono w wysokości 71.221.413,00 zł, zaś wydatki w wysokości 82 886 995,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 11 665 582,00 zł.

Zakładane dochody stanowić będą 96,21% przewidywanych wpływów w mijającym roku. Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 82 886 995 zł – to 113,95 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2021. Wydatki bieżące roku 2022 planowane są na poziomie 87,89% przewidywanego wykonania ich w 2021 r. i wyniosą 54.909.195 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na 27 977 800 zł. Podkreślić należy, że w związku z opóźnieniem realizacji przebudowy szkoły w Lasecznie i koniecznością wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 31.01.2022 , wydatek w wysokości 1 026 300 zostanie poniesiony w 2022 r., co zwiększy deficyt, ale nie wpłynie na stan zadłużenia.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 rok wyniesie 13.768.480 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2022 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.559.271,58 zł. Zostanie on przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

– Jest to budżet wyjątkowy. Jeszcze nigdy w historii Gminy Iława nie planowano tak dużych wydatków inwestycyjnych, ponieważ jest to 33,75 % w stosunku do całości wy-datków. Przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej indywidualny wskaźnik zadłużenia jest zachowany – komentuje Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. – Wydatki bieżące zaplanowaliśmy na poziomie gwarantują-cym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

 W planie dochodów nie ujęto środków zewnętrznych, o które gmina będzie występowała do różnych instytucji m.in. ministerstw: finansów, edukacji narodowej oraz sportu i turystyki.

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych zadań ujętych w przyszłorocznym budżecie gminy Iława.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to 14 694 206 zł, z czego 11 527 196 zł to wydatki majątkowe.

Oto największe inwestycje drogowe:

• Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach

           Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków

           gminnych oraz z dotacji z Funduszu Wyłączeń z Produkcji Gruntów Rolnych w roku 2022.

           Wartość 180 000 zł, przewidywane dofinansowanie

           50 %, środki sołectwa Kałduny – 10 000 zł

• Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały – Szałkowo. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. Wartość 1 366 232 zł, wkład sołectwa 18 000 zł, przewidywane dofinansowanie – 60 %

• Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.Wartość 964 784 zł, wkład sołectwa 15 000 zł, przewidywane dofinansowanie – 60 %

• Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.Wartość 1 301 150 zł, wkład sołectwa 20 000 zł, przewidywane dofinansowanie – 60 %

• Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.Wartość 1 595 332 zł, wkład sołectwa 10 000 zł, przewidywane dofinansowanie – 60 %

• Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.Wartość 1 668 167 zł, przewidywane dofinansowanie – 60 %

• Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.Wartość 2 235 031 zł, przewidywane dofinansowanie – 60 %

• Budowa chodnika ze ścieżką rowerową w Ząbrowie w stronę Segnowy. Wartość zadania 1 800 000 zł. Wkład sołectwa 10 000 zł

• Przebudowa drogi gminnej do Smolnik. Wkład sołectwa 5 000 zł. Planowany wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

• Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamień-ska. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

• Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

• Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice – Dąbrowa. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego na odcinku ok. 610m (2240m2). Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków Gminy Iława przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Iława.

• Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji. Wkład sołectwa 5 000 zł

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji – 14 000 zł, wkład sołectwa 4 000 zł

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji – 12 000 zł, wkład sołectwa 4 000 zł

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Laseczno (obwodnica – 2 800 m) - wykonanie dokumentacji – 30 000, wkład sołectwa 10 000 zł

• Przebudowa drogi gminnej Frednowy – w kierunku DK 16 - 7 000 zł – zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gałdowo – 81 000 zł , wkład sołectwa 10 000 zł

• Budowa chodnika w Ławicach w kierunku Małego Boru – dokumentacja – wkład sołectwa Ławice 7 000 zł

• Budowa ścieżki rowerowej Wikielec – Iława – wspólny wniosek złożony przez Związek Gmin Jeziorak

• Budowa chodnika w Starzykowie w kierunku drogi wojewódzkiej – II etap138 000 zł, wkład sołectwa 18 000 zł

• Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach – 27 500 zł, wkład sołectwa – 15 000 zł

• Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie 11 000, wkład sołectwa 5 000 zł

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” przewidziano 480 000 zł na dwa zadania: dotację dla miasta Iława dotyczącą dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie (100 000 zł) i na przewozy autobusowe realizowane przez gminę Iława (380 000 zł).

W roku 2022 zaplanowano dotację dla powiatu iławskiego w łącznej wysokości 1 mln zł na 3 inwestycje: przebudowę drogi powiatowej Różanki-Gałdowo-Gulb w miejscowości Mózgowo, przebudowę drogi Segnowy - Stradomno-Wikielec oraz na przebudowę drogi Frednowy –Franciszkowo – Mątyki - Dziarny w miejscowości Frednowy

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych zaplanowano w kwocie 1 675 010 zł. W rozdziale ujęto m.in. bieżące utrzymanie dróg, zimowe odśnieżanie, wy-nagrodzenia i pochodne. Warto podkreślić, że na zadania z zakresu dróg sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 226 500,00 zł

OŚWIETLENIE

Warto podkreślić, że w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w 2022 r. w 2022 przewiduje się dalszą rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława realizowaną z własnych środków Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego sołectw: Gulb, Laseczno, Frednowy, Franciszkowo, Rudzienice Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Starzykowo, Tynwałd, Stradomno, Ławice, Szymbark, Wikielec. Przewidziano również wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących nowych obwodów oświetleniowych.

Warto podkreślić, że zgodnie z podpisaną umową w 2022 r. na terenie gminy Iława zostanie przeprowadzona całkowita modernizacja istniejącego oświetlenia z wymianą na nowoczesne, energooszczędne źródła światła, które po modernizacji będzie funkcjonować całą noc.

GOSPODARKA WODNO – SCIEKOWA

     W budżecie Gminy Iława na 2022 r. zaplanowano 3

      kluczowe inwestycje:

1. Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej wraz z wykonaniem studni głębinowej wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 - 2023r. przy dofinansowaniu z I edycji programu Polski Ład. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4 987 500 przewidywane dofinansowanie na podstawie promesy wstępnej wyniesie 4 750 000 tj. 95 % wartości inwestycji (gmina 5%, czyli 250 000)

2. Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny – Nowa Wieś. Realizacja będzie uzależniona od pozyskania dotacji z PROW

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława.

Realizację zadania podzielono na 2 etapy. W ramach I etapu powstała dokumentacja techniczna oraz budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej od miejscowości Mątyki do miejscowości Borek. Etap II obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Franciszkowie, Franciszkowie Dolnym oraz w pozostałej części miejscowości Borek.

I etap zadania zostanie ukończony do 31 stycznia 2022 r., a II do 28 lutego 2023 roku.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 3 820 000 zł, z czego 2 miliony złotych pochodzi ze środków PROW na lata 2014-2020. (w 2022 r. łącznie w budżecie zaplanowano 2 292 000 zł).

BEZPIECZEŃSTWO

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano 465.030 zł.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw-pożarowej przewidziano 86 000 zł dalszy etap budowy remizy strażackiej w Ząbrowie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Złożono również wniosek na zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych: lekkiego i średniego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w budżecie na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 25 949 632, zł. z tego 6 631 300 zł. to wydatki majątkowe.

Zaplanowano tutaj 2 kluczowe inwestycje:

1. Kontynuację przebudowy Szkoły Podstawowej w Lasecznie – dokończenie I etapu (styczeń 2022) oraz budowę sali gimnastycznej i łącznika, zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw – łącznie w 2022 r. 6 626 300 zł ( 1 026 300 zł - I etap i 5 600 000 zł II etap)

Na ten cel Gmina pozyskała w 2021 r. dotację z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 1 058 485 zł oraz programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 799 978 tj. 85 % wartości inwestycji (zakończenie inwestycji w 2023 r. )

2. Rozbudowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu. Aktualnie trwa proces przygotowywania dokumentów do wniosku o dotację z II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Budżet na 2022 r. zapewnia właściwe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych, podobnie jak środki na wykonanie zgłoszonych wcześniej niezbędnych remontów, w tym między innymi odnowienie elewacji szkoły podstawowej w SP Franciszkowo oraz dostosowanie obiektów SP Ząbrowo i SP Gałdowo do przepisów p-poż.

Warto zaznaczyć, że wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w wysokości 19 441 527 zł stanowią w wydatkach bieżących gminy aż 35,41%, a planowana rządowa subwencja oświatowa pokrywa jedynie 53,78% ogółu wydatków. Wskaźnik ten – niestety – z roku na rok ulega pogorszeniu, co może w przyszłości ograniczyć wydatki inwestycyjne.

OBIEKTY UŻYTYECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1. Rozbudowa budynku po byłej prokuraturze i adaptacja do potrzeb siedziby GOPS, Placówki Wsparcia Dziennego i Referatu Edukacji Urzędu Gminy – zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (wniosek zostanie złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

2. Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi. zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (wniosek zo-stanie złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

3. Przebudowa świetlicy w Radomku - realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

4. Budowa świetlicy w Szałkowie – realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na Centrum Kulturalno – Edukacyjne we Frednowach.

INWESTYCJE SOŁECKIE

Warto podkreślić, że 2022 r. sołectwa przeznaczą kwotę 874 052,01 zł w ramach tzw. funduszu sołeckiego na ponad 70 zadań. Są to bardzo cenne i ciekawe inicjatywy oddolne, zgłaszane przez samych mieszkańców podczas zebrań wiejskich.

mieszkańcy widząc potrzebę tych inwestycji bardzo chętnie włączają się do ich realizacji, niejednokrotnie oddając nieodpłatnie swój sprzęt, czy pracę własną, a po ich wykonaniu dba-ją o utrzymanie tych obiektów. wymienić tutaj należy: zagospodarowanie centrów miejscowości, oczek wodnych, budowę placów zabaw, wiat rekreacyjnych i miejsc spotkań mieszkańców, budowę chodników i placów utwardzanych, zagospodarowanie miejsc rekreacji, plaż, remonty świetlic i budynków gospodarczych, przebudowę dróg i budowę oświetlenia, dokumentacje techniczne budowy nowych świetlic i centrów kulturalno – sportowych.

POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w 2022 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczy się 5 899 610 zł, w tym z dotacji celowych 1 120 709 zł. Różnica w wysokości 4 778 901 zł stanowi obciążenie budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w 2022 r. opłacane będą w ok. 19,00 % przez budżet państwa a w 81,00 % z dochodów własnych budżetu gminy.

 Zaplanowane wydatki bieżące na 2022 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

• opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 576 000 zł,

• funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Iławie – 156 088 zł,

• zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą-ce w zajęciach centrum integracji społecznej – 33 778,00 zł,

• zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 549 031 zł,

• wypłat zasiłków stałych – 301 424 zł,

• utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 392 457 zł,

• zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 980 710 zł,

• pomoc w zakresie dożywiania – 405 638 zł,

• pozostałą działalność, działalność klubu integracji społecznej, działalność Klubu Seniora – 494 484,00 zł.

Zapewniono również środki finansowe na: wypłaty dodatków mieszkaniowych, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc społeczną w 2022 r. w dziale „Rodzina” realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczy się 14 339 690 zł, w tym z dotacji celowych 13 864 281 zł. Róż-nica w wysokości 475 409 zł stanowi obciążenie budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w 2022 r. opłacane będą w ok. 96,69 % przez budżet państwa a w 3,31 % z dochodów własnych budżetu gminy.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2022 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

• wspierania rodziny – 175 109 zł,

• wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 991 425 zł,

• świadczenia wychowawcze – 6 826 757 zł,

• rodziny zastępcze – 218 000 zł,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 98 399 zł.

• systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30 000 zł.

Warto podkreślić, że w styczniu 2022 r. GOPS otrzyma nowoczesny autobus marki mercedes do przewozu osób nie-pełnosprawnych, zakupiony przez gminę za kwotę 288 804 zł. Na ten cel pozyskano dotację z PFRON w wysokości 155 318 tj. 53 %

GOSPODARKA KOMUNALNA

OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1 714 820,18 zł, z czego 497 000,00 zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się m.in. na gospodarkę ściekową i ochronę wód, dotacje do wymiany kotłów (tzw. kopciuchów) – 100 000 zł oraz dotacje na wymianę pokryć dachowych w ramach likwidacji azbestu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2022 planuje się przeznaczyć 1 902 510,00 zł, z czego na:

1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury - 800 000 zł,

2) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 318 000,00 zł,

3) dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń – 22 500,00 zł,

4) utrzymanie świetlic wiejskich 100 000,00 zł, zakup usług remontowych i usług pozostałych 80 010 zł, zakup materiałów i wyposażenia -140 000 zł

5) dotacje na zabytki 40 000,00 zł,

6) pozostałe wydatki 118 000,00 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 402 252,58 zł na zadania z zakresu tego działu.

Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie ok. 109 % wysokości dotacji na 2021 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek w wysokości 113% roku 2021.

SPORT

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2022 roku środki w wysokości 593 500 zł, z czego kwota 390 000 zł przewidziana jest na dotacje na zadania zlecane klubom sportowym i stowarzyszeniom, 54 000 zł dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Środki w wysokości 48 000 zł skierowane zostaną na utrzymanie Orlika. Gmina w 2022 r. planuje przeznaczyć 21 000 zł na nagrody oraz stypendia sportowe.

W ramach inwestycji w obiekty sportowe w 2022 r. przewiduje się:

1. budowę budynku zaplecza (szatni) przy boisku w Szymbarku (wniosek zostanie złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach programu dla terenów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych)

2. opracowanie dokumentacji na modernizację obiektu sportowego we Frednowach

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono w budżecie 2022 r. kwotę w łącznej wysokości 150 000 zł


Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur