a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeUncategorizedKONSULTACJE SPOŁECZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

KONSULTACJE SPOŁECZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

KONSULTACJE SPOŁECZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Tutaj znajdziesz informacje dot. konsultacji społecznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Iława

CZYM JEST PLAN I CO ZAWIERA?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Określa reguły, które obowiązują wszystkich mieszkańców i instytucje. Jego celem może być ochrona istniejącego zagospodarowania, ponieważ można w nim wprowadzić zakaz zabudowy lub szczegółowe ograniczenia w prowadzeniu robót budowlanych. Może również służyć do porządkowania i koordynowania małych oraz dużych inwestycji o różnych funkcjach, wyznaczania nowych dróg i terenów zielonych itd. Dokument składa się z dwóch części: tekstowej i rysunkowej.

CZYM PLAN NIE JEST I CZEGO NIE ZAWIERA?

Plan miejscowy nie jest szczegółowym projektem architektonicznym, nie przesądza o szczegółowych  rozwiązaniach projektowych, ani o terminie realizacji określonych inwestycji (np. budowie drogi czy wodociągu).

Proces planowania w pigułce:

 1. Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego.
 2. Ogłoszenia o zbieraniu wniosków – I etap konsultacji społecznych.
 3. Opracowanie projektu dokumentu planistycznego.
 4. Opiniowanie i uzgadnianie projektu dokumentu planistycznego.
 5. Wyłożenie projektu dokumentu planistycznego do wglądu (wnoszenie uwag do projektu) – II etap konsultacji społecznych.
 6. Rozpatrzenie uwag.
 7. Uchwalenie dokumentu planistycznego.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O AKTUALNIE OPRACOWYWANYCH DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH ?

 1. Ogłoszenia w miejscowej prasie
 2. Tablica ogłoszeń na biuletynie informacji publicznej (link)
 3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
 4. System Informacji Przestrzennej – moduł PARTYCYPACJA (link)
  W tym miejscu, po zalogowaniu można złożyć wnioski w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu/studium oraz uwagi w odpowiedzi na wyłożenie projektu planu/studium do publicznego wglądu.
  Instrukcja obsługi modułu PARTYCYPACJA w tym składania wniosków:
  instrukcja w wersji filmowej
  instrukcja w wersji pdf

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualnie zapraszamy w szczególności do udziału w konsultacjach społecznych dot. opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Iława (SUiKZP) oraz Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w zach. części gminy Iława, które docelowo pozwolą na realizację farm fotowoltaicznych na terenach rolnych w wyznaczonych granicach. Granice opracowań (oznaczone kolorem niebieskim)poniżej:

W ramach konsultacji zapraszamy do składania wniosków poprzez moduł PARTYCYPACJA. Aby wyszukać daną procedurę należ zalogować się (po uprzedniej rejestracji). Wnioski można składać również poprzez wysłanie pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie.

Zapraszamy również do udziału w konsultacjach na temat opracowywanych projektów zmiany SUiKZP i MPZP w zach. części gm. Iława, które odbędą się w plenerze w:

 1. Woli Kamieńskiej podczas Festynu Rodzinnego “Po Sąsiedzku” w dniu 28 sierpnia 2021 r.
 2. Stradomnie podczas Gminnego Święta Rolniczego w dniu 4 września 2021 r.

Podczas ww. spotkań oprócz ww. opracowań będzie można zapoznać się z Systemem Informacji Przestrzennej tj. portalem gminy Iława na którym mieszkańcy i inwestorzy mogą sprawdzić  aktualnie obowiązujące plany miejscowe, a także składać wnioski.

TWOJE POMYSŁY I OPINIE MAJĄ ZNACZENIE!

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.