a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Otwarty konkurs ofert na rok 2018

Otwarty konkurs ofert na rok 2018

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

((jednolity tekst : Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2018

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 1. Rodzaj zadania : Ratownictwo i ochrona ludności. Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych – zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowej włączonym do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na terenie Gminy Iława.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

400.000,00 zł. ( słownie: czterysta tysięcy  złotych).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji..

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

– do końca grudnia 2018 roku,

 • uczestnicy to  mieszkańcy z terenu tutejszej jednostki samorządu terytorialnego,
 • zakres zadania: doposażenie w sprzęt zwiększający gotowość bojową, który pozwoli na niesienie profesjonalnej pomocy i bardziej wyspecjalizowane działania.
 1. Termin składania ofert :

Oferty należy składać do dnia  6 września 2018 r.  do godz. 15.00  w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2016 r. poz. 1300 ) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 7 września  2018 r. na godz. 10.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 •  czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 • ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem.

7 Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku  bieżącym i ubiegłym.

W 2018 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju .W roku 2017 organ administracji publicznej również nie realizował zadań z tego zakresu.

 

 

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

mgr inż. Bogusław Wylot

 

 

 

 

 

 

 

Iława ,dn.16 sierpnia 2018 r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.