a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Otwarty konkurs ofert na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na 2019 rok

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 (jednolity tekst : Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2019

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 1. Rodzaj zadania:

„Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji – organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportowych różnego typu w gminie Iława „

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

54.000,00 zł. ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych ).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

          –  zadanie powinno zostać zrealizowane od 1 lutego do 30  listopada  2019 r.

–   uczestnikami realizowanego zadania powinni być dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe                a także zespoły sportowe z terenu gminy Iława.

-zakres zadania : organizowanie rozgrywek piłkarskich, zawodów lekkoatletycznych,                                  turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Przy składaniu oferty a później sprawozdania obowiązuje wzór, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2016 r. poz. 1300 ) Wzory te są  dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 28 stycznia 2019 r. na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 •  czy Oferent zobowiązuje się  do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych  czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs,
 • ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem.
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku bieżącym i ubiegłym.

W 2019 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju,  zaś w

w roku 2018 organ zrealizował zadanie w zakresie organizowania i przeprowadzenia imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Iława. Wysokość kosztów związanych z tym zadaniem wynosiła 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

 

Wójt Gminy Iława

Krzysztof Harmaciński

 

 

Iława, dnia 4 stycznia 2019 r.

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst : Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2019

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 1. Rodzaj zadania:

„ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych „.Rehabilitacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy  „.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

25.000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

–  zadanie powinno zostać zrealizowane od 1 lutego do 15 grudnia 2019 r.

–  uczestnikami realizowanego zadania powinni być osoby niepełnosprawne z  terenu  tutejszej jednostki samorządu terytorialnego,

– zakres zadania: zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez   rehabilitację społeczną i zawodową.

 1. Termin składania ofert::

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Przy składaniu oferty a później sprawozdania obowiązuje wzór, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2016 r. poz. 1300 ) Wzory te są  dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień  28 stycznia 2019 r. na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 •  ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem.
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku bieżącym i ubiegłym.

W roku 2019 organ nie realizował zadania tego rodzaju. W 2018 r. organ administracji publicznej realizował zadanie tego rodzaju na kwotę 25.000 zł.

 

Wójt Gminy Iława

Krzysztof Harmaciński

 

 

 

 

 

 

Iława, dnia 4 stycznia 2019 r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.