Data publikacji: 2024-01-12, 8:00

Ilość wyświetleń: 349

Nabór ankiet dla osób zainteresowanych skorzystaniem z programu „Ciepłe Mieszkanie”


Odsłuchaj

Powrót
Logo Ciepłe Mieszkanie

Gmina Iława ogłasza nabór ankiet dla osób zainteresowanych skorzystaniem z programu „Ciepłe Mieszkanie”. Jest to program obejmujący dofinansowanie do wymiany źródła/źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, dedykowany dla właścicieli/współwłaścicieli oraz najemców lokali mieszkalnych z zasobu gminnego lub małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali). Dotacją w ramach programu dodatkowo mogą być również objęte: modernizacja instalacji co i/lub cwu, wentylacja mechaniczna, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (tylko dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku montażu instalacji dla całego budynku).

Ankieta jest całkowicie anonimowa i ma na celu zebranie informacji, które posłużą gminie do oszacowania ilości potencjalnych beneficjentów końcowych programu i będą stanowiły podstawę do złożenia przez gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przekazanie środków na realizację programu.

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie Gminy Iława, a także wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali.

Dochód roczny beneficjenta końcowego (w przypadku osób fizycznych) nie może przekraczać kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku z ostatniego rozliczonego roku podatkowego).

Dotacja będzie wypłacana jedynie w formie refundacji kosztów wcześniej poniesionych przez beneficjenta końcowego. Do dofinansowania nie będą kwalifikowane koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy dotacji między gminą a beneficjentem końcowym.

Wysokość możliwej do uzyskania dotacji uzależniona jest od zakresu wykonywanych prac oraz od dochodów osoby ubiegającej się o dofinansowanie, w tym od przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego. Więcej Informacji o szczegółach programu można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie/ oraz w serwisie gov.pl: https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie/pytania-i-odpowiedzi

Osoby zainteresowane programem proszone są o składanie wypełnionych ankiet w biurze podawczym Urzędu Gminy w Iławie, ul. Andersa 2A, 14-200 Iława (parter, na wprost głównego wejścia do budynku), wysłanie pocztą/kurierem na powyższy adres lub przesłanie elektronicznie na adres mailowy: ezd@gmina-ilawa.pl w terminie do 26.01.2024 r.

W razie pytań lub wątpliwości dot. ankiety proszę kontaktować się pod nr telefonu: (89) 649 08 23 w godzinach pracy urzędu (7.15 – 15.15).

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur