Data publikacji: 2024-05-29, 13:03

Ilość wyświetleń: 368

Wybory sołtysów i członków rad sołeckich - harmonogram zebrań wiejskich


Odsłuchaj

Powrót
Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
WÓJTA GMINY IŁAWA
z dnia 23 maja 2024 r.
w sprawie zwołania w Gminie Iława zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w kadencji 2024-2029.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U.
z 2024 r. poz. 609) oraz stosownie do zapisów § 8 ust. 4 Statutu Gminy Iława oraz § 21 i 22 ust.1 Statutów
Sołectw, w związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich, w celu dokonania wyboru nowych sołtysów i członków rad sołeckich zarządzam co następuje:

§ 1. Zwołuję we wszystkich sołectwach Gminy Iława zebrania wyborcze w terminach i miejscach, jak
w harmonogramie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zebraniom będzie przewodniczył Wójt Gminy Iława lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu
Gminy w Iławie.

§ 3. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa wymagana jest obecność na zebraniu wyborczym co najmniej 15 % uprawnionych mieszkańców sołectwa (ujętych w stałym rejestrze wyborców).
2. O ile w wyznaczonym I terminie nie będzie wymaganej liczby osób uprawnionych, wybory przeprowadza
się w II terminie, tego samego dnia, po upływie 15 minut od I terminu.
3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia zebrania w II terminie (w zależności od liczby osób obecnych na
zebraniu) podejmuje przewodniczący zebrania.

§ 4. Zawiadomienia o zwołaniu zebrania wiejskiego wraz z niezbędnymi informacjami podawana jest do
wiadomości mieszkańców nie później niż 7 dni przed datą zebrania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załączniki:

1. Zarządzenie i harmonogram

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur