Data publikacji: 2023-03-01, 0:00

Ilość wyświetleń: 506

OPIEKA WYTCHNIENIOWA


Odsłuchaj

Powrót

OPIEKA WYTCHNIENIOWA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wsparcie przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Chętni do skorzystania z w/w pomocy powinni złożyć do siedziby tut. Ośrodka wypełnioną:
1) Kartę zgłoszenia (załącznik nr 7 do Programu),
2) Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 6 do Programu, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka).
Dokumenty można pobrać ze strony : https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023
Formularze należy złożyć w siedzibie GOPS przy ul. Dąbrowskiego 17 A w Iławie (osobiście,
w skrzynce podawczej lub elektronicznie). Osoby zainteresowane Programem prosimy również
o kontakt z koordynatorem usług, pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie: Edyta Brach, tel: 089 644 30 47, e-mail: e.brach@gops.ilawa.pl
 Nabór zgłoszeń trwa do 10.03.2023 r.
Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku większej ilości zgłoszeń decydującym kryterium kwalifikującym do uzyskania wsparcia będzie ilość punktów uzyskana w załączniku nr 6.
Realizacja usługi opieki wytchnieniowej jest całkowicie bezpłatna.
Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 67 858,56 zł.

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur