Data publikacji: 2022-05-05, 0:00

Ilość wyświetleń: 120

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na rok 2022


Odsłuchaj

Powrót

                                                    WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst : Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2022

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

1. Rodzaj zadania - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – festyn Behringowski .

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/ w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Cel., termin i warunki realizacji zadania:

Cel: Organizacja festynu jako wzbogacenie oferty kulturalnej Gminy Iława.

Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej.

Wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych .

Zadanie objęte konkursem powinno być zrealizowane na terenie gminy Iława do końca sierpnia 2022 r.

Uczestnikami realizowanego zadania powinni być mieszkańcy z terenu tutejszej jednostki samorządu terytorialnego.

Rezultat :

organizacja festynu

liczba uczestników minimum 50 osób.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 26 maja 2022 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 222.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 649 08 08 - Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 27 maja 2022 r. na godz. 10.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,

 czy Oferent posiada odpowiedni zasób wiedzy fachowej i doświadczenie oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,

 czy Oferent zobowiązuje się do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,

 czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,

 ocena przedstawionej przez oferenta kalkulacji kosztów na realizację zadania objętego konkursem,

7. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w ubiegłym roku

W 2022 organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju zaś w roku 2021 r był ogłoszony ale nie doszło do realizacji.

                                                                                                  Wójt Gminy Iława

                      Krzysztof Harmaciński

Iława , dnia 5 maja 2022 r.


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur