a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościSpotkanie z posłem Zbigniewem Ziejewskim

Spotkanie z posłem Zbigniewem Ziejewskim

Spotkanie z posłem Zbigniewem Ziejewskim

W dniu 13 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Iława gościliśmy posła na Sejm RP Zbigniewa Ziejewskiego. Podczas roboczego spotkania z wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim poruszono kilka ważnych tematów dotyczących bieżących problemów rozwoju gminy Iława. Najważniejszą na dzień dzisiejszy kwestią  jest planowany przebieg trasy szybkiego ruchu S5. Wójt Gminy podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i jednoznacznie podkreślił, że optymalna trasa powinna przebiegać po linii dzisiejszej drogi krajowej Nr 16 z uwzględnieniem istniejącej zabudowy oraz planowanej od 30 lat obwodnicy miasta Iławy, zawartej w dokumentach planistycznych, czyli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława.  Drugim zasadniczym tematem rozmów było przyspieszenie realizacji budowy wiaduktu drogowego na DK 16, nad magistralą  kolejową Warszawa – Gdańsk. Brak tego wiaduktu, przy jednoczesnym wzroście natężenia ruchu, stwarza wiele utrudnień i zagrożenia bezpieczeństwa – z jednej strony dla miasta Iławy, z drugiej dla mieszkańców południowo – zachodniej części Gminy Iława .

Poruszono kwestię zmian legislacyjnych dotyczących możliwości sfinansowania ze środków pozabudżetowych gminy (krajowych, unijnych) budowy urządzeń kanalizacji sanitarnej w miejscowościach pozostających poza tzw. aglomeracjami ( o mniejszej gęstości zaludnienia i większym rozproszeniu). Wiele gmin w Polsce nie jest w stanie na dzień dzisiejszy realizować tam zadań dotyczących gospodarki wodno – ściekowej bez dofinansowania zewnętrznego.

Kolejny bardzo ważny temat to likwidacja szkodliwego dla nas wszystkich azbestu. Brak na dzień dzisiejszy rozwiązań systemowych, a setki ton eternitu zalegają na budynkach dachów. Gminy Iława – pomimo przeznaczania na ten cel środków dla domków jednorodzinnych i małych budynków gospodarczych, nie jest w stanie zlikwidować  problemu, który został stworzony na przestrzeni ostatnich 75 lat. Głównie chodzi o wielkopowierzchniowe budynki inwentarskie, przemysłowe, magazynowe itp. Poruszono przy okazji inny temat. Należy uruchomić dotacje nie tylko na zdjęcie i utylizację szkodliwego eternitu, ale przede wszystkim na zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Bez systemowego rozwiązania tego problemu, wiele zainteresowanych osób, nie będzie w stanie pokryć tak dużych kosztów inwestycji.

Podczas spotkania poruszono również bardzo ważny temat planowanych w Gminie Iława inwestycji oświatowych i sportowych, w szczególności rozbudowy szkoły podstawowej w Lasecznie wraz z budową nowej sali gimnastycznej, budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych w Wikielcu i Lasecznie oraz kompleksu terenowych urządzeń sportowych przy szkole Podstawowej we Frednowach. Od trzech lat Wójt Gminy zabiega o pozyskanie dotacji na ww. cele ze środków budżetu państwa, poprzez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz z Ministerstwa Sportu

Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniu był problem braku dostępności komunikacyjnej mieszkańców w  poszczególnych miejscowościach (transport autobusowy, kolejowy), szczególnie osób starszych do placówek służby zdrowia, uczniów do szkół itp.

Na koniec poruszono konieczność jeszcze większego wsparcia branży turystycznej i promocji turystyki w kontekście całego regionu. Obok wsparcia na poziomie krajowym wskazano na konieczność utworzenia systemowego regionalnego bonu turystycznego na poziomie województwa warmińsko – mazurskiego, w celu przyciągnięcia turystów z innych regionów Polski.

 

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.