a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaOrganizacje pozarządoweKonkursyTrzecia tura konkursów Wójta Gminy Iława

Trzecia tura konkursów Wójta Gminy Iława

Trzecia tura konkursów Wójta Gminy Iława

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst : Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2019

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 1. Rodzaj zadania:

„Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności”

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

10.000,00 zł. ( słownie: dziesięć   tysięcy  złotych ).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze powierzenia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

O dotację na realizacje tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 • do końca września 2019 r. ,
 • zadanie objęte konkursem zrealizowane na terenie gminy Iława,
 • uczestnikami realizowanego zadania powinni być wypoczywający nad akwenami wodnymi znajdującymi się na obszarze tut. jednostki samorządu gminnego mieszkańcy i przybyli turyści w okresie sezonu letniego 2019 r.
 • zakres zadania : patrole motorowodne, popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem na wodzie ( pogadanki, pokazy, konkursy, spotkania i.t.p )

 

Oferty należy składać do dnia  18 marca 2019 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Przy składaniu oferty a później sprawozdania obowiązuje wzór w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2016 r. poz. 1300 ) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 19 marca  2019 r.  na godz. 10.00. 

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 • ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem.
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania bieżącym i ubiegłym roku.

W 2019 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju,  zaś w roku 2018 organ zrealizował zadanie tego rodzaju na kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy  złotych).

 

Wójt Gminy Iława

Krzysztof Harmaciński

 

 

 

 

 

 

Iława, dnia 22 lutego 2019 r.

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst : Dz. U. z 2019 r. poz.450 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2019

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 

                                      

 1. Rodzaj zadania:” Ratownictwo i ochrona ludności.

                            Organizacja Gminnych Obchodów Dnia Strażaka.”

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: –2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych).
 2. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze powierzenia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

– zadanie objęte konkursem powinno być zrealizowane do końca czerwca 2019 r.,

– uczestnikami realizowanego zadania powinni być między innymi członkowie    jednostek OSP z  terenu tutejszej jednostki samorządu terytorialnego,                                                                                     -zakres działania: kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego, określenie zagrożeń, prezentacja sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej połączone z organizacją święta strażackiego i uhonorowaniem medalami oraz  odznakami zasłużonych strażaków.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18 marca  2019 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Przy składaniu oferty a później sprawozdania obowiązuje wzór w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2016 r. poz. 1300 ) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 19 marca 2019  r. na godz. 10.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława .

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 •  ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem,

 

 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku ubiegłym i bieżącym.

W roku 2019 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju. W 2018 r. organizował tego typu zadanie na kwotę 2000,00 zł .

 

Wójt Gminy Iława

Krzysztof Harmaciński

 

 

 

 

 

 

Iława , dnia 22 lutego 2019 r.

WÓJT GMINY IŁAWA

    działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

             (jednolity tekst : Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)

     informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2019

        w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 

 1. Rodzaj zadania: „ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.”

2.. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji .

O dotację na realizacje tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

– zadanie winno zostać zrealizowane do końca października 2019 r .

– zadanie objęte konkursem powinno  być zrealizowane na terenie gminy Iława.

-grupa docelowa, do której winno być adresowane zadanie, to osoby starsze, które przestały być  aktywne zawodowo.

-zakres  zadania : integracja oraz  aktywizacja intelektualna i fizyczna, rozwój zainteresowań poprzez organizację spotkań integracyjnych, prelekcji, wieczorków itp.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18 marca  2019 r. do godz.15.15 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Przy składaniu oferty a później sprawozdania obowiązuje wzór w  formie opublikowanej w Rozporządzeniu Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2016 r. poz. 1300 ), który jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 19 marca 2019 r.  na  godz.10.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadanie według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 • ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem.

 

 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku bieżącym i ubiegłym:

 W roku 2019 r.  organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju, zaś w 2018 r. realizował  na kwotę 2.000 zł ( słownie : dwa tysiące złotych ).

 

 

Wójt Gminy Iława

Krzysztof Harmaciński

 

 

 

Iława, dnia 22 lutego 2019 r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.