a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościZarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Iława

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Iława

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Iława

Zarządzenie Nr 89/2016
Wójta Gminy Iława

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wikielcu.

Na podstawie art. 36a ust.2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz §1 ust.1-4 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm. ), zarządza się co następuje:

 • 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wikielcu, Wikielec 15 E, 14-200 Iława, którego organem prowadzącym jest Gmina Iława.
 • 2. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, w zakresie dotyczącym zajmowania stanowiska dyrektora zespołu publicznych szkół, określone w §3 albo §5 ust.1 albo § 10  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436  oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).
 • 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
 2. b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
 2. e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn.zm.) ,
 7. j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. 1721) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 8. k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 9. l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 10. m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w  76ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r. poz.1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 12. o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r. poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 • 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie – w terminie do dnia 1 grudnia 2016r.,  z podanym na kopercie  adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wikielcu:
 1. a) w sekretariacie Urzędu Gminy Iława, Gen. Wł. Andersa 2A, w dni robocze w godzinach: 7.15 – 15.15,
 2. b)  za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Iława, Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 • 5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Iława.
 • 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

 

 

 

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.