a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDeklaracja dostępności cyfrowejDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Iława, 14 września 2021 r.

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Urzędu Gminy w Iławie

 

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Iławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gmina-ilawa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Iławie

 1. Gen. Wł. Andresa 2a

14-200 Iława

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

 

Strona podmiotowa Urzędu Gminy w Iławie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury), lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część zamieszczonych obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.
 • Występują artykuły zawierające w pełni wyjustowany tekst.
 • Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie Urzędu Gminy w Iławie

Strona Urzędu Gminy w Iławie posiada następujące ułatwienia:

 • kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Urzędu Gminy w Iławie mieści się przy ulicy Wł. Gen. Andresa 2a, 14-200 Iława.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wł. Gen Andersa.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się po obu stronach wejścia do budynku. Wejście jest zabezpieczone barierkami.
 • W budynku znajduje się widna.
 • Budynek składa się z 4 kondygnacji:
  • na parterze znajduje się:
   • Referat Edukacji;
   • Starostwo Powiatowe w Iławie – odrębna jednostka;
  • na I piętrze znajduje się Starostwo Powiatowe w Iławie – odrębna jednostka;
  • na II piętrze znajduje się:
   • Wójt;
   • Zastępca Wójta;
   • Sekretarz Gminy;
   • Skarbnik Gminy;
   • Referat Społeczno-Organizacyjny;
   • Referat Budżetu,Finansów i Podatków;
   • Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji;
   • Referat Techniczno-Inwestycyjny i Zamówień Publicznych;
   • Biuro podawcze;
   • Radca Prawny;
   • Sala konferencyjna;
   • Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie.
  • na III piętrze znajduje się Starostwo Powiatowe w Iławie – odrębna jednostka.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 

 

Dostępność dla osób niesłyszących

Głuchoniemi klienci Urzędu Gminy w Iławie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Iławie, prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod nr (89) 649-08-00, (89) 649-24-18 lub
 • fax pod nr (89) 649-48-82, lub
 • przesłanie e-maila na adres: gmina@gmina-ilawa.pl, lub
 • o osobiste zgłaszanie w pokoju nr 212 Urzędu Gminy w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-14

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Paweł Zernow, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl, tel. 89 649 08 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.