a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaOrganizacje pozarządoweKonkursyII TURA KONKURSÓW WÓJTA GMINY IŁAWA

II TURA KONKURSÓW WÓJTA GMINY IŁAWA

II TURA KONKURSÓW WÓJTA GMINY IŁAWA

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst :  Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2020

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 

 1. Rodzaj zadania: ”Kultura , sztuka ,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: – 3.0000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
 3. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

O dotację na realizacje tego zadania mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/ w ustawy .

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięć  pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kosztorysie realizacji zadania

1).w wysokości 10 % bez zgody Wójta,

2). powyżej 10% po uzyskaniu zgody Wójta i zawarciu aneksu do umowy , którego załącznikiem będzie zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego.

 1. Cel., termin i warunki realizacji zadania:

Cel:

 • upamiętnienie twórczości rzeźbiarza ludowego Józefa Kuleszy ,
 • budowanie świadomej wspólnoty mieszkańców,
 • pielęgnowanie tradycji regionalnych i  ludowych,
 • promocja dziedzictwa kulturowego i rękodzieła

 

Zadanie powinno zostać zrealizowane  do końca czerwca 2020 r. na terenie  gminy Iława.

Uczestnikami realizowanego zadania powinni być  mieszkańcy z terenu tutejszej jednostki          samorządu terytorialnego.

 

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień  18 luty 2020 r. na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława .

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 •  ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem,
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku bieżącym i ubiegłym.

W 2020 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju,  zaś w roku 2019 organ zrealizował zadanie tego rodzaju na kwotę 6.000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych).

 

 

 1.   Wójta

Zastępca Wójta

mgr  Andrzej Brach

 

 

 

 

 

 

Iława , dnia 27 stycznia 2020 r.

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

((jednolity tekst :  Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2020

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 

 

 1. Rodzaj zadania:” Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu- popularyzacja towarzyskiego tańca sportowego ”.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: – 2.000 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych).
 3. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust.3w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kosztorysie realizacji zadania

1).w wysokości 10 % bez zgody Wójta,

2). powyżej 10% po uzyskaniu zgody Wójta i zawarciu aneksu do umowy , którego załącznikiem będzie zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego.

 1. Cel., termin i warunki realizacji zadania:

Cel:

 • promocja działań przyczyniających się do popularyzacji towarzyskiego tańca sportowego na administrowanym terenie.
 • popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej dzieci , młodzieży i dorosłych,
 • podnoszenie umiejętności sportowych uczestników.

 

Zadanie objęte konkursem powinno zostać zrealizowane do końca listopada  2020 r.                     Uczestnikami zadania powinni być między innym dzieci, młodzież, mieszkańcy z terenu  gminy Iława.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 17 lutego  2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 18 luty 2020 r. na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława .

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 •  ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem,
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku bieżącym i ubiegłym.

W 2020 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju. W roku  2019 organ zrealizował zadanie tego rodzaju na kwotę 2.000 zł ( słownie : dwa tysiące złotych ).

 

 

 1. Wójta

Zastępca Wójta

mgr  Andrzej Brach

 

 

 

 

 

 

 

Iława , dnia 27 stycznia 2020 r.

 

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst :  Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2020

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy

 1. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.              Upowszechnienie tańca towarzyskiego –organizacja pokazów w  szkołach.                                                                               
 2. 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
 3. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kosztorysie realizacji zadania

1).w wysokości 10 % bez zgody Wójta,

2). powyżej 10% po uzyskaniu zgody Wójta i zawarciu aneksu do umowy , którego załącznikiem będzie zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego.

 1. Cel., termin i warunki realizacji zadania:

Cel:

 • organizacja imprezy sportowej promującej taniec towarzyski wśród  dzieci i młodzieży  z terenu gminy Iława.
 • promocja gminy.

 

Zadanie powinno zostać zrealizowane  do końca czerwca 2020 r. na terenie gminy Iława,

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 17 lutego 2020  r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 18 luty 2020 r .  na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława .

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 •  czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 •  ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem.
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku bieżącym i ubiegłym.

W 2020 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju, zaś  w roku 2019 organ  realizował zadanie tego samego rodzaju na kwotę 5.000 zł ( słownie :pięć tysięcy  złotych).

 

 

 1.                             Wójta

Zastępca Wójta

mgr  Andrzej Brach

 

 

 

 

 

 

 

Iława , dnia 27 stycznia 2020 r.

 

 

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2020

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 1. Rodzaj zadania:

„Ochrona i promocja zdrowia –  profilaktyka chorób nowotworowych.”

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

2000,00 zł. (słownie: dwa  tysiące  złotych).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kosztorysie realizacji zadania

1).w wysokości 10 % bez zgody Wójta,

2). powyżej 10% po uzyskaniu zgody Wójta i zawarciu aneksu do umowy , którego załącznikiem będzie zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego.

 1. Cel., termin i warunki realizacji zadania:

Cel:

 • edukacja mieszkańców z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych zwłaszcza profilaktyki raka piersi.

 

Zadanie objęte konkursem powinno być zrealizowane na terenie gminy Iława  do 30  listopada 2020 r.

Uczestnikami realizowanego zadania powinni być mieszkańcy tutejszej jednostki samorządu terytorialnego .

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia  17 lutego  2020 r.  do godz. 15.00  w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 18 luty 2020 r. na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 • ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem,
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku obecnym i ubiegłym.

W 2020 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju, zaś w  roku 2019 organ zrealizował zadanie w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet z terenu gminy Iława  na kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące  złotych).

 

 

 1.                             Wójta

Zastępca Wójta

mgr  Andrzej Brach

 

 

 

 

 

 

Iława, dnia 27 stycznia 2020 r.

 

 

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2020

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 1. Rodzaj zadania:

“Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego .

2.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kosztorysie realizacji zadania

1).w wysokości 10 % bez zgody Wójta,

2). powyżej 10% po uzyskaniu zgody Wójta i zawarciu aneksu do umowy , którego załącznikiem będzie zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego.

 1. Cel., termin i warunki realizacji zadania:

Cel:

 • wsparcie finansowe  projektów składanych przez organizacje realizujące przedsięwzięcie na rzecz członków wspólnoty samorządowej (mieszkańców) Gminy Iława.

Zadanie objęte konkursem powinno być zrealizowane do  30 listopada 2020 r.

Uczestnikami realizowanego zadania powinni być organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława,.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia  17 lutego  2020 r.  do godz. 15.00  w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 18 luty 2020 r. na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 • ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem,
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku obecnym i ubiegłym.

W 2020 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju, zaś w  roku 2019 organ zrealizował zadanie w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet z terenu gminy Iława  na kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych).

 

 1.                             Wójta

Zastępca Wójta

mgr  Andrzej Brach

 

 

 

 

 

 

 

 

Iława, dnia 27 stycznia 2020 r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.