a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla InwestoraUroczyste otwarcie drogi gminnej Karaś-Radomek-Szeplerzyzna

Uroczyste otwarcie drogi gminnej Karaś-Radomek-Szeplerzyzna

Uroczyste otwarcie drogi gminnej Karaś-Radomek-Szeplerzyzna

W środę, 14 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Karaś-Radomek-Szeplerzyzna. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, a udział w nim wzięli: Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Wicestarosta Powiatu Iławskiego Stanisław Kastrau, Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, radni i sołtysi Gminy Iława, Ks. Mirosław Pyzio, kierownik budowy Jakub Krzysztofiak, inspektor nadzoru Grzegorz Kusiak oraz mieszkańcy.
Dokumentację projektową na przebudowę przedmiotowej drogi wykonał Pan Marcin Jastrzębski z Iławy, a wykonawcą inwestycji była Firma Skanska S.A. . W dniu 14 marca 2016 r. podpisano umowę w sprawie realizacji inwestycji. Wartość inwestycji to 1 633 471,44 zł . Na realizację inwestycji pozyskano dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 50 % tj. 816 735 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zgodnie z umową inwestycję zakończono w dniu 29 lipca 2016 r.
W dniu 17 czerwca 2016 r. podpisano w tej sprawie stosowną umowę z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Arturem Chojeckim.
W ramach inwestycji p.n. „Przebudowa drogi Karaś- Radomek Szeplerzyzna” wykonano odcinek drogi o łącznej długości 3 km 77 m, o szerokości 4 m w ciągu głównym z poszerzeniem do 5 m na łukach i w wyznaczonych miejscach oraz 7 m na przejściach dla pieszych z azylem. Wykonano również chodnik o szerokości 1,25 m oraz zatoki autobusowe o szerokości 3 m. Na całym rozbudowywanym odcinku drogi założono nakładę bitumiczną na uprzednio wykonanej warstwie profilująco-wyrównawczej wraz z siatką wzmacniającą.
Parametry jezdni:
– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm;
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm
– siatka wzmacniająca
– warstwa profilująco-wyrównawcza betonu asfaltowego o grubości 3-4 cm
– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm
– warstwa mrozoochronna o grubości 10 cm na poszerzeniach
– podłoże gruntowe;
Wykonano również odwodnienie poprzez ścieki pochodnikowe oraz korytka ściekowe z odprowadzeniem do istniejących studni chłonnych.
W ramach projektu wykonano zjazdy do poszczególnych posesji oraz wymieniono istniejące przepusty na ciągu głównym oraz pod zjazdami.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano przejścia dla pieszych, progi zwalniające oraz kompleksowe oznakowanie poziome i pionowe drogi.
Warto zwrócić uwagę, że przedmiotowa droga spełnia bardzo ważna rolę dla tej części Gminy Iława. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy miejscowości: Karaś, Radomek i Szeplerzyzna, ale – z uwagi na bliskość miasta Iławy – wielu jej mieszkańców. Kursują tutaj autobusy komunikacji miejskiej. Ze względu na atrakcyjność położenia przybywa tutaj wiele obiektów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej.
Warto podkreślić, że w uchwalonej przez Radę Gminy Iława Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Iława na lata 2016-2030 inwestycje drogowe traktowane są priorytetowo. Środowa uroczystość jest wyrazem planowej, konsekwentnej polityki inwestycyjnej.
Na tę inwestycję czekali mieszkańcy Karasia, Radomka i Szeplerzyzny. Nowa droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy i stanie się istotnym czynnikiem rozwoju tej części Gminy Iława.

dro

Share With:
Tags
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.