a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

OTWARTE KONKURSY OFERT

OTWARTE KONKURSY OFERT

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst :  Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2021

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy

 1. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.              Upowszechnienie tańca towarzyskiego –organizacja pokazów w  szkołach.                                                                               
 2. 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
 3. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kosztorysie realizacji zadania

1).w wysokości 10 % bez zgody Wójta,

2). powyżej 10% po uzyskaniu zgody Wójta i zawarciu aneksu do umowy , którego załącznikiem będzie zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego.

 1. Cel., termin i warunki realizacji zadania:

Cel:

 • organizacja imprezy sportowej promującej taniec towarzyski wśród  dzieci i młodzieży  z terenu gminy Iława.
 • promocja gminy.

 

Zadanie powinno zostać zrealizowane  do końca czerwca 2021 r. na terenie gminy Iława,

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 24 lutego 2021  r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do

 

pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 25 lutego 2021 r .  na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława .

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 •  czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 •  ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem.
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku bieżącym i ubiegłym.

W 2021 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju, zaś  w roku 2020 organ  realizował zadanie tego samego rodzaju na kwotę 5.000 zł ( słownie :pięć tysięcy  złotych).

 

 

Wójt Gminy Iława

                                                                                                 Krzysztof Harmaciński

 

 

 

 

 

Iława , dnia 1 lutego 2021 r.

 

 

 

WÓJT GMINY IŁAWA

    działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

             (jednolity tekst : Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.)

     informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2021

        w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 

 1. Rodzaj zadania: „ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.”
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

 3. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji .

O dotację na realizacje tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kosztorysie realizacji zadania

1).w wysokości 10 % bez zgody Wójta,

2). powyżej 10% po uzyskaniu zgody Wójta i zawarciu aneksu do umowy , którego załącznikiem będzie zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

 

 1. Cel, termin i warunki realizacji zadania:

Cel:

 • dofinansowanie wydania książki będącej zbiorem wspomnień dzieci polskich z z okresu II wojny światowej ,
 • zachowanie w pamięci przyszłych pokoleń historii tragicznych losów dzieci .

 

 

–  zadanie powinno zostać zrealizowane do  30 listopada 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 24 lutego 2021 r. do godz.15.00 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 25 lutego 2021 r.  na  godz.8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadanie według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 • ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem.

 

 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku bieżącym i ubiegłym:

 W roku 2021  i  2020  organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju.

Wójt Gminy Iława

Krzysztof Harmaciński

Iława, dnia 2 lutego 2021 r.

 

 

WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 (jednolity tekst : Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2021

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 1. Rodzaj zadania:

„Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji – organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportowych różnego typu w gminie Iława „

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

54.000,00 zł. ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych ).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kosztorysie realizacji zadania

1).w wysokości 10 % bez zgody Wójta,

2). powyżej 10% po uzyskaniu zgody Wójta i zawarciu aneksu do umowy , którego załącznikiem będzie zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

 1. Cel, termin i warunki realizacji zadania:

Cel:

 • promocja aktywności fizycznej dzieci , młodzieży i dorosłych,
 • popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia
 • podnoszenie umiejętności sportowych uczestników oraz popularyzacja różnych dyscyplin ,
 • promocja gminy

 –     zadanie powinno zostać zrealizowane do 30  listopada  2021 r.

–   uczestnikami realizowanego zadania powinni być dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe                a także zespoły sportowe z terenu gminy Iława.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 24 lutego  2021 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 25 lutego 2021 r. na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 •  czy Oferent zobowiązuje się  do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych  czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs,
 • ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem.
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku bieżącym i ubiegłym.

W 2021 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju,  zaś w

w roku 2020 organ zrealizował zadanie w zakresie organizowania i przeprowadzenia imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Iława. Wysokość kosztów związanych z tym zadaniem wynosiła 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

 

Wójt Gminy Iława                                                                                                                                                           Krzysztof Harmaciński                                             Iława, dnia 1 lutego 2021 r.

 

                                                                  WÓJT GMINY IŁAWA

działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.)

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2021

w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w Ustawy.

 1. Rodzaj zadania:

“Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego .

2.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące  złotych).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

O dotację na realizację tego zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kosztorysie realizacji zadania

1).w wysokości 10 % bez zgody Wójta,

2). powyżej 10% po uzyskaniu zgody Wójta i zawarciu aneksu do umowy , którego załącznikiem będzie zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego.

 1. Cel., termin i warunki realizacji zadania:

Cel:

 • wsparcie finansowe  projektów składanych przez organizacje realizujące przedsięwzięcie na rzecz członków wspólnoty samorządowej (mieszkańców) Gminy Iława.

Zadanie objęte konkursem powinno być zrealizowane do  30 listopada 2021 r.

Uczestnikami realizowanego zadania powinni być organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia  24 lutego  2021 r.  do godz. 15.00  w Urzędzie Gminy w Iławie, mieszczącym się przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a, pokój nr 212.

Wzór oferty, w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057 )) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy w Iławie, pok. Nr 216 oraz na stronie http://www.bip.gmina-ilawa.pl/.Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  649 08 08 –  Pani Marzena Sochacka– Kuchta –Pełnomocnik Wójta ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert .

Termin wyboru ofert ustala się na dzień 25 lutego 2021 r. na godz. 8.00.

Wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Iława.

Kryteria oceny ofert są następujące:

 • czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
 • czy  Oferent  posiada  odpowiedni   zasób  wiedzy  fachowej   i  doświadczenie  oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
 • czy Oferent zobowiązuje się   do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizację środków pieniężnych, czy też za inną zaoferowaną przez niego kwotę,
 • czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
 • ocena  przedstawionej   przez  oferenta kalkulacji  kosztów  na realizację  zadania objętego konkursem,
 1. Informacja o wysokości zrealizowanego zadania w roku obecnym i ubiegłym.

W 2021 r. organ administracji publicznej nie realizował zadania tego rodzaju, zaś w  roku 2020 organ zrealizował zadanie w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych na kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych).

 

Wójt Gminy Iława

                                                                                                                        Krzysztof Harmaciński

 

 

 

Iława, dnia 1 lutego 2021 r.

Pierwsza tura konkursów dla organizacji pozarządowych..docx

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.